COVID-19
Tenant Relief Act

For CA COVID-19 rent relief information and assistance, call 833-430-2122.

Para obtener información y asistencia de ayuda para pagar la renta CA COVID 19, llame al 833-430-2122.

如需獲得加州新冠病毒租房援助的相關資訊及協助,請致電 833-430-2122。

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ của chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của California, hãy gọi số 833-430-2122.

가주 코로나-19 임대료 지원금 정보와 도움은 전화 833-430-2122로 요청하세요.

Para sa mga kaalaman at iba pang tulong tungkol sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA, tumawag sa 833-430-2122.