Các Mẫu văn bản Dành cho Chủ nhà

  • Thông báo trước 3 ngày về việc Trả tiền Hay Trục xuất (Không trả tiền thuê từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022)
  • Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(c) của Bộ luật Tố tụng Dân sự (Code of Civil Procedure) - Chủ nhà cho thuê phải sử dụng thông báo này nếu người thuê nhà không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, ngay cả khi chủ nhà không có ý định (ít nhất là tại thời điểm này) nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp. Thông báo này nhằm thông báo cho người thuê nhà rằng họ có thể có được sự bảo vệ thông qua Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 và chủ nhà phải gửi thông báo này vào hoặc trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(c) của Bộ luật Tố tụng Dân sự phải được tống đạt trước hoặc đồng thời với Thông báo theo Phần 1179.03(b)(4); Phần 1179.03(c)(4); Phần 1179.03(c)(5) hoặc Phần CCP 1179.03(c)(6) của Bộ luật Tố tụng Dân sự nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê nhà.
  • Thông báo trước 15 ngày về việc Trả tiền Hay Trục xuất (Không trả tiền thuê nhà từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021) (Phần 1179.03(c)(6) của Bộ luật Tố tụng Dân sự) - Chủ nhà cho thuê nên sử dụng thông báo này vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2021 cùng với các thông báo/thông tin khác mà chủ nhà có thể được yêu cầu cung cấp cho người thuê nhà (tức là các thông báo được quy định tại Phần 1161 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Phần 798 của Bộ luật Tố tụng Dân sự (Luật Cư trú Nhà ở Di động), v.v.) nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê vì không trả tiền thuê trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 (tức là "khoảng thời gian chuyển đổi”).
  • Thông báo theo Phần 1179.02.5(d) của Bộ luật Tố tụng Dân sự - Chủ nhà cho thuê phải gửi thông báo này cùng với Thông báo theo Phần 1179.03(b)(4); Phần 1179.03(c)(4) và Phần 1179.03(c)(5) của Bộ luật Tố tụng Dân sự nếu chủ nhà có bằng chứng về thu nhập thuộc sở hữu của chủ nhà rằng người thuê nhà là "người thuê nhà có thu nhập cao" (tức là hơn 130% thu nhập trung bình của khu vực như được công bố bởi Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng cho quận mà bất động sản ở đó).
  • Thông báo trước 15 ngày về việc Trả tiền Hay Trục xuất (Không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020) - Chủ nhà cho thuê nên sử dụng thông báo này cùng với các thông báo/thông tin khác mà chủ nhà có thể được yêu cầu cung cấp cho người thuê nhà (tức là các thông báo được quy định tại Phần 1161 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Phần 798 của Bộ luật Tố tụng Dân sự (Luật Cư trú Nhà ở Di động), v.v.) nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê vì không trả tiền thuê trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 (tức là "khoảng thời gian chuyển đổi”).
  • Thông báo trước 15 ngày về việc Trả tiền Hay Trục xuất (Không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021) - Chủ nhà cho thuê nên sử dụng thông báo này trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 cùng với các thông báo/thông tin khác mà chủ nhà có thể được yêu cầu cung cấp cho người thuê nhà (tức là các thông báo được quy định tại Phần 1161 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Phần 798 của Bộ luật Tố tụng Dân sự (Luật Cư trú Nhà ở Di động), v.v.) nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê vì không trả tiền thuê trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (tức là "khoảng thời gian chuyển đổi”).
  • Thông báo trước 15 ngày về việc Trả tiền hay Trục xuất (Không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021) (Phần 1179.03(c)(5) của Bộ luật Tố tụng Dân sự) - Chủ nhà cho thuê nên sử dụng thông báo này vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021 cùng với các thông báo/thông tin khác mà chủ nhà có thể được yêu cầu cung cấp cho người thuê nhà (tức là các thông báo được quy định tại Phần 1161 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Phần 798 của Bộ luật Tố tụng Dân sự (Luật Cư trú Nhà ở Di động), v.v.) nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê vì không trả tiền thuê trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (tức là "khoảng thời gian chuyển đổi”).
  • Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(a) của Bộ luật Tố tụng Dân sự - Chủ nhà phải sử dụng thông báo này nếu người thuê nhà không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, ngay cả khi chủ nhà không có ý định (ít nhất là tại thời điểm này) nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp. Thông báo này nhằm thông báo cho người thuê nhà rằng họ có thể có được những sự bảo vệ thông qua Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 và chủ nhà phải gửi thông báo này vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(a) của Bộ luật Tố tụng Dân sự phải được tống đạt trước hoặc đồng thời với Thông báo theo Phần 1179.03(b)(4); Phần 1179.03(c)(4) hoặc Phần 1179.03(c)(5) của Bộ luật Tố tụng Dân sự nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê nhà.
  • Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(b) của Bộ luật Tố tụng Dân sự - Chủ nhà cho thuê phải sử dụng thông báo này nếu người thuê nhà không trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, ngay cả khi chủ nhà không có ý định (ít nhất là tại thời điểm này) nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở hợp pháp. Thông báo này nhằm thông báo cho người thuê nhà rằng họ có thể được bảo vệ thông qua Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 và chủ nhà phải gửi thông báo này vào hoặc trước ngày 28 tháng 2 năm 2021. Thông báo theo quy định tại Phần 1179.04(a) của Bộ luật Tố tụng Dân sự phải được tống đạt trước hoặc đồng thời với Thông báo theo Phần 1179.03(b)(4); Phần 1179.03(c)(4) hoặc Phần 1179.03(c)(5) của Bộ luật Tố tụng Dân sự nếu chủ nhà muốn nộp đơn kiện về việc chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp để trục xuất người thuê nhà.
  • Thông báo về Ý định Tịch thu Tài sản để Thế nợ - Luật California (Phần 2924.8(a) của Bộ luật Dân sự) yêu cầu chủ sở hữu một bất động sản phải để cho bất kỳ người thuê nào đang cư trú tại một bất động sản đã có đăng thông báo mua bán biết rằng chủ sở hữu mới của bất động sản đó có thể cung cấp cho người thuê nhà một hợp đồng cho thuê mới hoặc cung cấp cho người thuê một thông báo trục xuất trước 90 ngày. Ngoài ra, chủ sở hữu mới của bất động sản đó phải tuân theo hợp đồng cho thuê, trừ khi chủ sở hữu mới sẽ sử dụng bất động sản làm nơi cư trú chính hoặc trong một số trường hợp hạn chế. Việc hủy bỏ thông báo trong vòng 72 giờ sau khi đăng cũng là một vi phạm.