Chủ nhà - Thông tin Bảo vệ

Người thuê nhà ở California được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo luật tiểu bang, cũng như theo luật địa phương ở một số thành phố và quận. Trang này mô tả các quy định về bảo vệ theo Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 của California và Đạo luật Phục hồi Nhà ở Cho thuê bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 (các “Đạo luật”), được AB 832 sửa đổi gần đây nhất. Bản chất của việc bảo vệ khỏi bị trục xuất được quy định theo Đạo luật sẽ thay đổi theo một số cách bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và do đó, điều quan trọng là quý vị phải xem lại các luật hiện hành, ngoài thông tin bên dưới, để hiểu đầy đủ hơn các quyền và trách nhiệm của mình với tư cách là một chủ nhà cho thuê. Đạo luật cũng cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chủ nhà và người thuê nhà hội đủ điều kiện đối với khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán của người thuê lũy kế trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hiện tại. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, quý vị sẽ phải nộp đơn xin khoản hỗ trợ tài chính này trước khi có thể đuổi người thuê nhà vì không trả tiền thuê nhà trong thời gian đại dịch COVID-19. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của quý vị và nơi quý vị sống, người thuê nhà của quý vị có thể có các quyền được bảo vệ khỏi bị trục xuất khác mà quý vị phải tuân thủ. Quý vị nên nói chuyện với một luật sư để biết những quy tắc nào áp dụng cho tình huống cụ thể của mình.


Chúng tôi hiểu rằng nhiều người sở hữu nhà và chủ nhà cho thuê đã bị mất thu nhập vì đại dịch COVID-19. Người chủ nhà có thể bị mất toàn bộ hoặc một phần thu nhập vì bị mất việc làm, bị cắt giảm giờ làm, hoặc phải nghỉ làm để chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Nhiều chủ nhà cho thuê cũng bị ảnh hưởng của đại dịch, vì người thuê nhà không thể trả toàn bộ hoặc một phần tiền thuê nhà.

Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 và Đạo luật Phục hồi Nhà Cho thuê bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 (các “Đạo luật”), được AB 832 sửa đổi và bổ sung gần đây nhất, có cung cấp một số cứu trợ.

Hỗ trợ Cho thuê nhà

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, chủ nhà cho thuê muốn trục xuất người thuê nhà vì không trả tiền thuê nhà đã đáo hạn vào bất kỳ lúc nào kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, trước tiên phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính thông qua chương trình hỗ trợ cho thuê nhà của chính quyền địa phương hoặc tiểu bang. Nếu không nộp đơn xin hỗ trợ, tòa án sẽ không ra phán quyết về hành động chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.

Tin tốt là việc nộp đơn xin hỗ trợ cho thuê nhà rất dễ dàng, chủ nhà cho thuê và người thuê nhà hội đủ điều kiện sẽ nhận được 100% tổng số tiền thuê nhà lũy kế chưa thanh toán trong thời gian đại dịch COVID-19.

Giãn nợ Thế chấp

Các quy định bảo vệ Giãn nợ Thế chấp áp dụng cho người cho thuê nhà và chủ nhà có 4 (bốn) bất động sản trở xuống, cho dù chủ nhà có ở trong các bất động sản đó hay không và có gặp khó khăn trong việc thanh toán thế chấp do COVID-19 hay không.

Người chủ nhà và chủ nhà cho thuê quy mô nhỏ nên liên hệ với bên cung cấp dịch vụ thế chấp của mình, công ty mà họ gửi khoản thanh toán thế chấp, để biết các lựa chọn có thể có. Luật liên bang yêu cầu các tổ chức tài chính phải biết pháp nhân nào sở hữu các khoản vay thế chấp mà họ phục vụ. Khi quý vị liên hệ với công ty dịch vụ thế chấp của mình để yêu cầu khoản thanh toán cứu trợ, quý vị nên hỏi xem liệu khoản thế chấp của quý vị có được hậu thuẫn bởi liên bang (được sở hữu hoặc bảo đảm bởi cơ quan thế chấp liên bang như Fannie Mae, Freddie Mac, Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang hoặc Cơ quan Cựu chiến binh) hay không được liên bang hậu thuẫn.

Nếu quý vị có một khoản thế chấp được liên bang hậu thuẫn, quý vị có thể yêu cầu giãn nợ theo Đạo luật CARES của liên bang (Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19) để giúp quý vị tránh bị nợ quá hạn đối với khoản thế chấp của mình.

Nếu quý vị có một khoản thế chấp không được liên bang hậu thuẫn, quý vị cũng có thể liên hệ với công ty dịch vụ thế chấp của mình để yêu cầu giãn nợ cùng với các lựa chọn khác có thể có sẵn cho quý vị.

Đối với tất cả các khoản thế chấp, cho dù được liên bang hậu thuẫn hay không, công ty dịch vụ thế chấp của quý vị phải cung cấp cho quý vị một mô tả chi tiết giải thích lý do tại sao yêu cầu giãn nợ bị từ chối, nêu rõ lý do chính xác của việc từ chối.

Nếu công ty dịch vụ thế chấp xác định thông tin bị thiếu sót hoặc lỗi trong yêu cầu thì quý vị có 21 ngày để cập nhật và điều chỉnh các vấn đề này.

Các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chủ sở hữu nhà và các yêu cầu đối với bên cho vay trước khi ngân hàng có thể gửi thông báo trễ hạn trả nợ khoản thế chấp của quý vị bao gồm:

  • Khả năng để quý vị khiếu nại là trong vòng 30 ngày kể từ khi liên lạc hoặc có thông báo từ chối cho giãn nợ. (30 ngày kể từ khi liên lạc tức là 30 ngày tối thiểu mà bên cho vay phải đợi sau khi liên hệ với người vay nợ để yêu cầu thanh toán trước khi gửi Thông báo Trễ hạn Trả nợ.)
  • Một yêu cầu dành cho bên cho vay là phải nộp thông báo từ chối cho giãn nợ cùng với tuyên bố bắt buộc về việc liên lạc với người vay khi ghi nhận một thông báo trễ hạn trả nợ.
  • Quyền của người sở hữu nhà hoặc chủ nhà cho thuê quy mô nhỏ nộp đơn khởi kiện nếu người cho vay gây hại cho họ bằng cách vi phạm pháp luật.

Nếu quý vị tin rằng người cho vay đã gây hại cho quý vị bằng cách vi phạm pháp luật, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư. Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý với chi phí thấp hoặc miễn phí, hãy truy cập trang www.lawhelpca.org và/hoặc https://housing.ca.gov/resources/tenant.html để tìm thêm các nguồn lực hỗ trợ.

  • Tờ thông tin: Các hướng dẫn và quy định về bảo vệ mới dành cho người cho thuê nhà và chủ nhà quy mô nhỏ
    tiếng Anh