Mga Form para sa Nangungupahan

Deklarasyon ng Kagipitang Pinansyal Kaugnay ng COVID-19 – Ang form na ito ay nararapat na gamitin ng mga nangungupahan na hindi makabayad ng kanilang renta dahil sa kagipitan sa pinansyal mula at/o kaugnay ng COVID-19. Kung nakatanggap ka ng deklarasyong ito mula sa iyong kasero, dapat mo itong pirmahan at ibalik sa iyong kasero sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw ng pagkatanggap upang maiwasan ang pagpapaalis dahil sa hindi pagbayad ng renta dahil sa kagipitang pinansyal kaugnay ng COVID-19.