Mga Dulugan

Ang Programang Ginhasa sa Upa ng CA para sa COVID-19 ay naninindigang panatilihing may tahanan ang mga pamilya sa kabuuan ng estado ng California. Ang mga sumusunod na dulugan ay makakatulong sa mga kasera at mga umuupa na nasa proseso ng aplikasyon.

Tandaan: Mula Abril 1, 2022, hindi na tatanggap ang Programang Ginhawa sa Upa ng CA para sa COVID-19 ng mga bagong aplikasyon.

Kung mayroon ka pang aplikasyon o apelang bukas sa programa, ang isang miyembro ng ating Local Partner Network (LPN) ay maaaring nakikipag-ugnay para tulungan ka na makumpleto ang natitirang gawain. Bagaman maaaring tumakbo ang mga organisasyong LPN sa mga partikular na county, makakapagbigay sila ng malayuang tulong sa mga aplikante sa buong estado. Kung hindi ka sigurado kung sino ang maaaring tumatawag sa iyo mula sa LPN sa ngalan ng programa, mapapatotohanan mo ang organisasyon nila sa pamamagitan ng pagtingin sa listahan ng aming mga kasosyo dito.

Kung kailangan mo ng tulong sa wika, tulong para makumpleto ang nakatalagang gawain, o tulong sa pag-upload ng papeles, mai-iskedyul mo ang appointment sa isang organisasyon na malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag sa sumusunod na numero: 833-687-0967.


Emergency Rental Assistance Program