Mga Mapagkukunan

Ang programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay nangagakong nasa bahay ang mga tao at kanilang pamilya sa buong estado ng California. Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay makakatulong sa mga nagpapaupa at umuupang sagutin ang mga tanong tungkol sa pagigig karapat-dapat at proseso ng aplikasyon.

Mga Mapagkukunan para sa mga Umuupa/Nagpapaupa


Mga Madalas na Katanungan

Ang programang COVID-119 Paluwagan sa Renta sa CA ay nagtataguyod sa mga karapat-dapat na umuupa at nagpapaupa sa pamamagitan ng paglalaan ng tulong para sa upa at utility bills, pawang nakaraan at hinaharap na bayarin, upang maiwasan ang di matatag na pamamahay, maaaring pagpapaalis, at paghihirap sa pananalapi dahil sa kagipitan sa pampublikong kalusugan dulot ng COVID-19.

Ang programa ay nakatuon sa mga umuupang may mababang kita at kanilang mga nagpapaupa.

Mga umuupa: Kung kayo ay nasalanta ng COVID-19, karapat-dapat ayon sa kita (kakalkulahin ito ng estado pag ikaw ay nag-apply) at may hindi nababayarang upa o utilities, o may hindi nababayarang upa o mga utility, o nangangailangan ng tulong sa hinaharap na upa o mga utility, maaari kang mag-apply sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA.

Mga Nagpapaupa: Kung ikaw ay may mga umuupang nahuhuli sa kanilang upa at nangangailangan ng pananalaping tulong upang maitustos sa nawalang kitang ito, maaari kang mag-apply sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA, kung:

  • Ang sambahayan ng iyong umuupa ay nararapt ayon sa kita (kakalkulahin ito ng estado pag sila ay nag-apply).
  • Ang lahat ng matatanggap mong kabayaran ay dapat gamitin ng umuupa para sa mga hindi nababayarang upa. Ang nararapat ng panahon para sa pananalaping tulong ay simula nang Abril 1, 2020.
  • Dapat magsagawa ng mga hakbang ang iyong (mga) umuupa para mapatunayan ang kanilang pangangailangan sa pagiging karapat-dapat at lagdaan ang aplikasyon. Sila ay sasabihan kung ang iyong aplikasyon ay naibigay na at hihilinging magbigay ng mga kailangang kaalaman sa kanila.

Ang estado ay nag-umpisang tumangap ng aplikasyon sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA noong Marso 15, 2021 at magpapatuloy na tumanggap ng aplikasyon hanggang maubos na ang lahat ng pondo. Kung ikaw ay nakatira sa malaking lunsod o county na may mamamayang higit sa 200,000, maaaring may tuwiran nang natanggap na pondo ang iyong lokal na pamahalaan mula sa pederal na pamahalaan at malamang na nagpapatakbo ng sarili nitong lokal na programa, at may naiibang timeframe sa aplikasyon. Mag-apply ngayon para makita kung saang programa ka kuwalipikado.

Maraming mga samahan sa iyong komunidad sa buong estado ang makakapaglaan ng oras para sa COVID-safe na appointment.

Ang buong talaan ng mga samahan ay matatagpuan dito o sa pagtawag sa 833-687-0967.

Tatanggapin ang mga aplikasyon sa nagpapatuloy na batayan, kahit na ang mga aplikante ay hinihimok na mag-apply agad. Ang programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay hindi inaalok sa first-come first-served na batayan. Para matiyak na ang mga mas nangangailangan ay makakatanggap ng tulong, susuriin muna at maglalagak ng pondo ang estado sa mga aplikanteng karapat-dapat ayon sa kita at mas nanganganib na mapaalis.

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay maaari ring makatanggap ng tulong para sa mga nakalampas nang bayarin sa utilities. Ang mga nakalampas nang bayaring naipon mula Abril 1, 2020 ay mababayaran nang buo hanggang sa kabuuang labindalawang buwan. Maaari kang tumanggap ng tulong sa pagbayad ng utilities at mga pambahay na gastos sa enerhiyang hindi sakop ng nagpapaupa at sinisingil nang bukod gaya ng koryente, gas, alkantarilya ng tubig (water sewer). paghakot ng basura at ibang gastos sa enerhiya gaya ng langis ng gasoline. Ang internet service ay isa ring karapat dapat na gastos.

Dapat na pagtibayin ng bill, invoice o anumang katibayan ng pagbabayad sa provider ng utility ang lahat ng pagbabayad sa utilities at pambahay na gastos sa enerhiya. Ang mga utilities at pambahay na gastos sa enerhiyang hindi sakop ng nagpapaupa ay tinuturing na upa. Ang pagbayad ng gastos sa utilities ay ibabayad ng tuwiran sa utility provider batay sa nakatala sa singil sa utility na ibinigay.

Ang nagpapaupa ay hinihimok na mag-umpisa ng aplikasyon sa programa ng estado sa pamamagitan ng housingiskey.com. Sa oras na maibigay ang aplikasyon ng nagpapaupa, magpapadala ng email ang sistema sa umuupa para mag-umpisa ang (mga) umuupa ng kaakibat na aplikasyon ng umuupa at magbigay ng mga kasulatang magpapatunay ng pagkakakilanlan, paninirahan, kita, at mga kakailanganing tulong sa utilities na hindi nasasaad sa aplikasyon ng nagpapaupa. Kung walang email address ang umuupa, isang kinatawan ng call center ang sisikaping tuntunin ang (mga) umuupa. Maaari ring mag-apply ang umuupa nang walang tulong ang nagpapaupa, masassabihan ang nagpapaupa at hihilinging lumagda at lumahok sa proseso ng aplikasyon ng nagpapaupa. Kahit na ang umuupa ay magpasyang tuwirang mag-apply para sa tulong, tatangkain bayaran muna ang nagpapaupa ng estado.

Sa oras na maibigay ang mga aplikasyon, maaaring tunghayan ng mga aplikante ang katayuan ng kanilang mga aplikasyon sa Neighborly account here sa pagtawag sa isang kinatawan ng programa sa 833-430-2122 (toll free) sa pagitan ng ika-7 nang umaga at ika- 7 nang gabi pitong araw sa isang linggo. Ang mga aplikante ay kusang tatawagan ng isang kinatawan ng programa sa oras na masuri ang aplikasyon, o kung ang aplikasyon ay mangangailangan ng nawawalang kasulatan.

Oo. Ang nagpapaupa, umuupa at/o utility provider ay masasabihan nang kusa sa pamamagitan ng email ng kabayaran matapos na ang umuuoa, nagpapaupa at kahilingan sa pagbayad ay mapatunayang karapat-dapat at makumpleto at mapagtibay ng pangkat sa pagbabayad ang kalkulasyon sa pagbabayad. Matitingnan din ng mga aplikante ang katayuan ng kanilang aplikasyon anumang oras sa pamamagitan ng online application portal sa HousingIsKey.com, o sa pagtawag sa isang kinatawan ng programa sa 833-430-2122 (toll free) araw-araw mula ika-7 nang umaga hanggang ika-7 nang gabi Pacific time. Ang ulat sa katayuan ay magsasabi kung naisagawa na at kailan naisagawa ang pagbayad.

Kung papayag na lumahok sa programa ang nagpapaupa, isasagawa nang tuwiran ang pagbabayad sa kanya sa ngalan ng karapat-dapat na sambahayan. Kung hindi lumahok ang nagpapaupa, isasagawa ang pagbayad nang tuwiran sa umuupa. Ganito rin ang mangyayari sa pagbayad sa mga utang sa utility sa nagpapaupa na nakasaad sa napagkasunduan sa pagpapaupa.

Hindi. Ang mga aplikante ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang katayuan sa imigrasyon, o kaya ay kakailanganing magpakita ng katibayan ng kanilang pagkamamamayan.


Mapagkukunan para sa mga Lokal na Katuwang

Kami ay naghahanap ng mga nonprofit, tribal at community partners na may kakayahang maglaan ng lokal sa kinaroroonan at in-language support sa mga residente upang matulungan silang makinabang sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA.

Kung interesado, i-click ito para mabuo ang aplkasyon sa Local Initiatives Support Corporation (LISC).

Kaalaman para sa Maaaaring Lokal na Katuwang

Emergency Rental Assistance Program