Nakapag-apply na?

Suriin ang katayuan ng iyong isinumiteng aplikasyon DITO. Kung nais ninyo ng karagdagang suporta sa inyong aplikasyon, tawagan ang CA COVID-19 Rent Relief call Center sa 833-430-2122.

Kung nagsumite kayo ng kumpletong aplikasyon bago mag Marso 31, 2022 at nakabinbin ang isang pinal na desisyon mula sa programa, nagbibigay ng proteksyon ang batas ng estado laban sa pagpapaalis sa inyo kung hindi kayo makakabayad ng upa, at sa mga pagkikilos na labag sa batas bilang resulta ng hindi pagbabayad ng upa sa hinihiling at kinakailangan ninyong panahon. Ang mga proteksyon sa antas ng estado na ito ay nasa lugar hanggang Hunyo 30, 2022.

Kung nangangailangan pa kayo ng mga karagdagang impormasiyon at mga tanong tungkol sa mga legal na proteksyon, mangyaring bisitahin ang lawhelp.org para sa mga sagot sa tulong na kailangan ninyo.

Ikaw ba ay isang nagpapaupa, umuupa o korteng nais patotohanan ang isang aplikasyon? Tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA call center sa 833-430-2122.