COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA

Naapektuhan tayong lahat ng COVID-19 sa pangkalusugang pangyayari man o sa pananalaping kahirapan. Habang patuloy na nakakabangon ang ating Estado, nakatuon kaming manatili ang sa kanilang tinitirhan ang mga pamilya at kinikilalang ang mga umuupa at nagpapaupa sa California ay meron nang sapat na inaalala. Nais naming makatiyak na ang mga lumampas nang upa ay hindi isa sa mga iyon.

Ang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay makakatulong sa mga karapat-dapat ayon sa kanilang kinikita, sa kanilang bayarin pawang sa nakalampas nang upa at utilities at bayarin sa hinaharap. Ang Consolidated Appropriations Act ng 2021 ay naglalaan ng pondo upang itaguyod ang programa at ang mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa umuupa na nilagdaan ni Governor Newsom.


Para sa karagdagang kaalaman, upang makahanap ng Lokal na Katuwang na Samahan o Local Partner Network (LPN) na malapit sa inyo, o para malaman kung ikaw ay karapat-dapat at sa mga tulong sa aplikasyon, tawagan ang aming COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA call center: 833-430-2122.


Mga Kaalaman at Tulong

Emergency Rental Assistance Program