Kailangan ng Tulong Para Sa Hindi Nababayarang Upa?

Ang programang Covid-19 Ayuda sa Upa sa CA ay nagbibigay ng tulong pananalapi sa mga hindi nababayarang upa ng mga umuupa at sa mga nagpapaupang lubhang nasalanta ng Covid-19.

Pawang ang umuupa at nagpapaupa ay maaaring mag-apply para sa tulong.

Ang inyong pagiging karapat-dapat sa lokal na programa ay nakasalalay sa kinatatayuan ng inyong inuupahan. I-click ang Mag-Apply Ngayon para malaman ang programang tama para sa iyo.

Nakapag-apply na?

Alamin ang katayuan ng iyong pinadalang aplikasyon, , o upang bumalik sa isang aplikasyong naumpisahan na nguni’t hindi pa nakumpleto.

Kung nakapag-apply na sa programang Covid-19 Ayuda sa Upa sa CA, HUWAG na ulit mag-apply. Magpapabagal lamang ito ng proseso. Para sa karagdagang tulong, Tumawag sa COVID-19 Ayuda sa Upa sa CA call center sa 833-430-2122.

Ikaw ba ay isang nagpapaupa, umuupa o korteng nais patotohanan ang isang aplikasyon? Tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA call center sa 833-430-2122.


May mga tanong?

Para sa karagdagang kaalaman, kabilang na ang pagiging karapat-dapat at tulong sa aplikasyon, tawagan ang aming COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA Call Center sa 833-430-2122.

Kung kailangan ng tulong sa ibang wika, o tulong para malaman kung ikaw ay karapat-dapat, tulong sa pagpuno sa aplikasyon, magtakda ng appointment sa samahang malapit sa iyo tumawag sa 833-687-0967.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA, tumungo sa Pangkalahatang Pananaw sa Programa.