Kailangan ng Tulong sa Pagbabayad ng Upa o Utilities?

Ang programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay naglalaan ng pananalaping tulong para sa mga hindi nabayarang upa at/o hinaharap na upa at utilities sa mga umuupa sa Californiang karapat-dapat ayon sa kanilang kinikita at kanilang mga nagpapaupang nasalanta ng COVID-19.

Pawang ang umuupa at nagpapaupa ay maaaring mag-apply para sa tulong.

Ang inyong pagiging karapat-dapat sa lokal na programa ay nakasalalay sa kinatatayuan ng inyong inuupahan. I-click ang Mag-Apply Ngayon para malaman ang programang tama para sa iyo.

Nakapag-umpisa ka na ba ng aplikasyon? I-click ito para magpatuloy o sumangguni sa email na iyong natanggap nang nag-umpisa sa iyong aplikasyon.


May mga tanong?

Para sa karagdagang kaalaman, kabilang na ang pagiging karapat-dapat at tulong sa aplikasyon, tawagan ang aming COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA Call Center sa 833-430-2122.

Kung kailangan ng tulong sa ibang wika, o tulong para malaman kung ikaw ay karapat-dapat, tulong sa pagpuno sa aplikasyon, magtakda ng appointment sa samahang malapit sa iyo tumawag sa 833-687-0967.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA, tumungo sa Pangkalahatang Pananaw sa Programa.

Emergency Rental Assistance Program