COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA

Naapektuhan tayong lahat ng COVID-19 sa pangkalusugang pangyayari man o sa pananalaping kahirapan. Habang patuloy na nakakabangon ang ating Estado, nangangako kaming manatili sa kanilang tinitirhan ang mga pamilya at kinikilalang mga umuupa at nagpapaupa sa California ay may sapat nang inaalala. Nais naming makatiyak na ang mga lumampas nang upa ay wala sa talaan ng kanilang pangamba.

Ang programang COVID-19 Ayuda sa Upa sa California ay makatutulong sa mga karapat-dapat na sambahayang may upa, pawang para sa mga nakalampas nang upa at bayarin sa hinaharap. Ang Federal Consolidated Appropriations Act ng 2021 ay naglalaan ng mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa umuupa at ng pondo upang itaguyod ang programa at ito ay nilagdaan ni Governor Newsom noong Enero 2021.

Ang inyong pagiging karapat-dapat sa lokal na programa ay nakasalalay sa kinatatayuan ng inyong inuupahan. I-click ang Mag-Apply Ngayon para malaman ang programang tama para sa iyo.

Alamin ang katayuan ng iyong pinadalang aplikasyon, o upang bumalik sa isang aplikasyong naumpisahan na nguni’t hindi pa nakumpleto.

Ikaw ba ay isang nagpapaupa, umuupa o korteng nais patotohanan ang isang aplikasyon? Tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA call center sa 833-430-2122.

Emergency Rental Assistance Program

Ang Programa [Mga Tinatampok]

 • Walang bayad na pananalaping tulong ay nakalaan sa mga nagpapaupa at umuupang nangangailangan ng tulong sa upa o utilities na hindi nabayarang o sa hinaharap na bayarin.
 • Ang mga nagpapaupa at umuupa ay pawang hinimok na mag-apply.
 • Ang mga aplikanteng karapat-dapat ayon sa kita ay kuwalipikado anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon at hindi mangangailangang patunayan ang pagkamamamayan.
 • Ang tulong mula sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay hindi tinuturing na kinita (para sa mga umuupa) at HINDI makasagabal sa iba pang pakinabang na programa ng estado, gaya ng CalFresh o CalWORKS.
 • Ang lahat na kaalamang ibibigay ng aplikante ay mananatiling lihim at hindi ibabahagi.
 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa patuloy na batayan. Bibigyan ng karapatang mauna sa tulong ang mga karapat-dapat na sambahayang mas nanganganaib na mapaalis.
 • Sa oras na ang aplikasyon ay matagumpay na maproseso, sasabihan pawang ang nagpapaupa at umuupa sa susunod na mga hakbang.

Programa [Mga Detalye]

Sino ang makakapag-apply?

 • Mga Nagpapaupa
 • Mga Umuupa

Ano ang sakop?

Hindi Nababayarang Upa

Ang mga nagpapaupang sumali sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay maaaring mabayaran ng hindi nababayarang upa ng karapat-dapat ng umuupa.

Ang mga karapat-dapat ng umuupang may mga nagpapaupang hindi sumali sa programa ay maaaring mag-apply nang sarili at makatanggap ng tulong para sa hindi nabayarang upa.

Hindi Nababayarang Upa

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay makatatanggap din ng pananalaping tulong para sa susunod na buwang upa.

Tulong Sa Utility

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay maaari ring makatanggap ng tulong sa mga hindi nababayarang utility, na pawang mababayaran nang 100% ng halaga, at babayaran nang tuwiran ang utility provider.

Ano ang mga kailangan?

Mga Umuupa: kung ikaw ay nasalanta ng COVID-19, nararapat ayon sa kita (kakalkulahin ito ng estado pag ikaw ay nag-apply) at may hindi nababayarang upa o mga utility, o nangangailangan ng tulong sa hinaharap na upa o mga utility, maaari kang mag-apply sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA.

Mga Nagpapaupa: kung ikaw ay may mga umuupang nahuhuli sa kanilang upa at nangangailangan ng pananalaping tulong upang maitustos sa nawalang kita, maaari kang mag-apply sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA, kung:

 • Ang sambahayan ng iyong umuupa ay nararapt ayon sa kita (kakalkulahin ito ng estado pag sila ay nag-apply).
 • Ang lahat ng matatanggap mong kabayaran ay dapat gamitin para sa mga hindi nababayarang upa ng umuupa. Ang nararapat ng panahon ay simula nang Abril 1, 2020.
 • Dapat magsagawa ng mga hakbang ang iyong umuupa/mga umuupa para mapatunayan ang kanilang pangangailagan sa pagiging karapat-dapat at lagdaan ang aplikasyon. Sila ay sasabihan kung ang iyong aplikasyon ay naibigay na at hihilinging magbigay ng mga kailangang kaalaman sa kanila.

Ang mga karapat-dapat na aplikante ayon sa kita ay maaaring maging kuwalipikado anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon at hindi mangangailangang patunayan ang kanilang pagkamamamayan.

Ano ang iyong mga kakailanganing papeles?

Kung mayroon ka na ng mga sumusunod na mga gawaing papel, mas mapapabilis ang proseso ng iyong aplikasyon.

Mga Umuupa:

ISA sa mga sumusunod:

 • Ang iyong 2020 Tax Return
 • 2020 W2 at 1099G kung kayo ay hindi nagtatrabaho
 • Kasalukuyang pay stubs
 • Katibayan ng pakikilahok sa isang programang tulong pananalapi ng estado o pederal gaya ng CalFresh o CalWORKS. (mas katanggap-tanggap ang iyong 2020 o 2021 liham ng pagtanggap o pagpapanibago).

AT - KUNG IKAW AY MAG-AAPPLY PARA SA TULONG SA BAYARIN SA MGA UTILITY:

 • Utility invoices o pahayag sa anumang hindi nababayarang utility, tubig, basura, ant bayrain sa internet matapos ang Abril 1, 2020.

Ang tulong para sa mga umuupa sa pamamagitan ng programang ito ay HINDI maituturing na kita

Mga Nagpapaupa:

LAHAT ng mga sumusunod:

 • Kasunduan sa pagpapaupang nagtataglay pangalan ng umuupa, tirahan, at buwanang upang dapat bayaran
 • Rent ledger o Kasulatan sa upang nagpapakita ng mga hindi nababayarang upa mula Abril 1, 2020
 • W-8 o W-9 form (para sa buwis na layunin)

Kung ikaw ay may sampu o ohigit pang umuupa at nais na mag-upload ng kaalaman para sa kanilang lahat pag ikaw ay nag-apply, pakipuno ang form na ito.

Ang tulong na tuwirang ibabayad sa nagpapaupa sa programang ito AY ituturing na kita.

Walang mga gawaing papel na nabanggit sa itaas?

Huwag mag-alala! Maaari ka pa ring mag-apply. Karamihan ng kaalaman ay maaaring sertipikahan sa aplikasyon, kailangan mo lang magbigay ng katibayan ng pagkilala.

Handa nang mag-apply?

Alamin ang katayuan ng iyong pinadalang aplikasyon, o upang bumalik sa isang aplikasyong naumpisahan na nguni’t hindi pa nakumpleto.

Ikaw ba ay isang nagpapaupa, umuupa o korteng nais patotohanan ang isang aplikasyon? Tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA call center sa 833-430-2122.


May mga tanong?

Para sa karagdagang kaalaman, kabilang na ang pagiging karapat-dapat at tulong sa aplikasyon, tawagan an gaming COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA Call Center sa 833-430-2122.

Kung kailangan mo ng tulong sa ibang wika, o tulong para malaman kung ikaw ay karapat-dapat, tulong sa pagpuno sa aplikasyon, magtakda ng appointment sa samahang malapit sa iyo sa pagtawag sa 833-687-0967.

Para sa detalyadong kaalaman tungkol sa pagiging karapat-dapat sa programa, mga aplikasyon sa pamamagitan ng papel, o iba pang kaalaman sa programa, tumungo sa Mga Mapagkukunan.