Kailangan ng Tulong sa Hindi Nababayarang Upa?

Ang COVD-19 Paluwagan sa Renta ng CA ay binalangkas upang makatulong sa mga taga-Californiang may mababang kinikita sa pamamagitan ng pagbayad sa lumampas nang upa sa nagpapaupa. Ang pondo sa programang ito ay mula sa $2.6 bilyong pederal na tulong sa upa.


Sino ang maaaring mag-apply?

 • Nagpapaupa
 • Umuupa

Paano ito Mangyayari

Hindi nababayarang upa

Ang mga nagpapaupang sumali sa programang COVD-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay maaaring maibalik ang 80% ng karapat-dapat na hindi nababayarang upa ng umuupa sa pagitan Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 kung sila ay papayag na ipaubaya na ang natitirang 20% ng mga hindi nababayarang upa sa nabanggit na petsa.

Ang mga karapat-dapat na umuupang hindi sumali ang kanilang nagpapaupa sa programa ay maaaring mag-apply nang sarili at makatanggap ng 25% sa hindi nababayarang upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021. Mananatii kang nasa iyong tirahan sa ilalim ng pinalawig na proteksyon laban sa pagpapaaalis ng SB 91 sa pamamagitan ng pagbabayad ng 25% nang Hunyo 30, 2021.

Upa sa Hinaharap

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay makakatanggap ng tulong katumbas ng 25% ng kanilang buwanang upa. Sa pinagsamang tulong nilalaan para sa hindi nababayarang upa, ang mga upa sa hinaharap ay makakatulong sa umuupang manatili sa tinitirhan sa panahong mapaso sa Hunyo 31, 2021 ang proteksyon sa pagpapaalis ng SB 91.

Tulong sa Utilities

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay maaari ring makatanggap ng tulong sa mga hindi nababayarang utilitites at mga bayarin sa hinaharap. Ang mga hindi nabayarang utilities na naipon mula Abril 1, 2020 hanggang Marso 31, 2021 ay mababayaran nang 100% ng halaga hanggang kabuuang labindalawang (12) buwan.

Kailangang isama ang lahat ng mga kailangang kaalaman kabilang na ang mga nararapat na bagay ng pagpapatunay. Sakaling maipagkaloob ang pakinabang, sasabihan pawang ang nagpapaupa at umuupa tungkol sa status ng aplikasyon.

Ang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay hindi sa first come, first served na batayan. Sa mga natanggap na aplikasyon, pag-aaralan muna at paglalaanan ng pondo ng estado ang mga aplikanteng karapat-dapat at nakasunod sa pangunahing pangangailangan na may kinikitang 50% o mas mababa sa Area Median Income (AMI) upang matiyak na ang mga mas nangangailangan ang makakatanggap ng tulong.

Ano ang Kailangang Gawin Para Maging Handa?

 1. Alamin kung ikaw ay karapat-dapat
 2. Ipunin ang mga papeles at kaalamang kakailanganin sa aplkasyon
 3. Tumutok sa website na ito para sa pinakahuling kaalaman.

Nagpapaupa

Ako ba ay Karapat-dapat?

Kung ikaw ay nagpapaupang may isa o higit pang karapat-dapat na umuupa, maaari kang mag-apply para maibalik ang 80% ng hindi nabayarang upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 ng bawa’t isang umuupa kung pumapayag kang ipaubaya na ang natitirang 20% sa nassabing petsa.

Kasama sa kinakailangan:

 1. Lahat ng kabayaran ay gagamitin upang bayaran ang mga hindi nababayaran upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021.
 2. Dapat isagawa ng iyong mga umuupa ang mga nararapat na hakbang upang magng karapat-dapat at lagdaan nila ang aplikasyon.
 3. Ang kinikita ng iyong mga umuupa ay sa 80% o mas mababa sa Area Median Income (AMI).

Bago mag-apply, kailangan mo ang*:

 • Katunayan ng Ari-arian
 • Mortgage Note(s)
 • Kasulatan sa Buwis ng Ari-arian
 • Kopya ng Kasulatan sa Insurance ng Ari-arian
 • Kasunduan sa pagpapaupa na nakasulat ang pangalan ng umuupa, address ng tirahan at buwanang halaga ng upa.

Kung ikaw ay may may sampu o higit pang umuupa at nais na ibigay ang mga kaalaman sa lahat kung ikaw ay mag-aaply, pakipuno ang form na ito..

Ang mga batas na pinatutupad ng Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ay nagbibigay ng protekyon laban sa diskriminasyon at panggigipit sa pabahay. Kung sa palagay mo ay biktima ka ng diskriminasyon at panggigipit, tumawag sa DFEH sa 800-884-1684 o sa www.dfeh.ca.gov.

Ang pagsali sa, o ang pondong nilaan sa programang tulong sa paupa ay hindi makakaapekto sa ibang pampublikong tulong o pakinabang ng estado o pederal sa aplikante.

Kailangan ng tulong? Humanap ng samahan sa komunidad na makakatulong na mag-apply.

Alamin kung ikaw ay karapat-dapat para sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA o iba pang programa ng kaluwagan sa upang malapit sa inyo kung pipindutin ngayon ang butong “Bagong Aplikasyon.”


Mga Umuupa

Ako ba ay karapat-dapat?

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay maaaring mag-apply na maibalik sa nagpapaupa ang 80% ng hindi nabayarang upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021. Dapat pumayag ang nagpapaupang ipaubaya na ang natitirang 20% ng upa sa nasabing petsa. Makakatanggap ng 25% ang umuupa ng mga hindi nabayarang upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 kung nagpasyang hindi sumali ang kanyang nagpapaupa.

Kung isa o higit pa sa inyong bahay ay meron nang lahat ng mga sumusunod, ikaw ay karapat- dapat na mag-apply:

 1. Nararapat sa pakinabang ng walang trabaho nakaranas ng pagbawas sa kinikita, nagkaroon ng malaking gastusin, o nakaranas ng iba pang paghihirap sa pera dulot ng COVID-19; at
 2. Maipapakitang maaring mawalan ng tirahan o kawalan ng matatag na pagkabahay na maaring kasama:
  • Ang nakaraang babala sa utility o upa o pagpapatalsik;
  • Hindi ligtas o hindi maganda sa kalusugang tinitirhan;
  • Iba pang katibayan ng mga kapahamakan ayon sa pagkilala ng programa
 3. May kinikitang hindi hihigit sa 80% ng Area Median Income (AMI)

Ang mga aplikante ay hindi tatanungin ang kanilang pagkamamamayan o hihingan ng katibayan ng kanilang pagkamamamayan.

Bago kayo mag-apply, kailangan ang:

Katibayan ng pagkawala ng kinikita, malaking pagkagastos dahil sa COVID-19 na maaring kabilang ang mga sumusunod:

 • Kasulatan ng Paghihirap sa Pananalapi Dahil sa COVID
 • Sulat ng pagkakatanggal sa trabaho
 • Pinakahuling pay stub na magtataglay ng kaalaman tungkol sa pinagtatrabahuhan
 • Katibayang nag-apply sa pakinabang ng nawalan ng trabaho
 • Katibayan na nagtapos na ang inyong pakinabang ng nawalan ng trabaho kabilang ang pakinabang na nakalaan sa pamamagitan ng CARES Act
 • Para sa self-employed: records ng buwis, kasulatan ng kinikita, o anumang katibayang ng pagkawala ng kinikita
 • Ang iba pang mga bagay ay isasaalang-alang

Ang mga batas na pinatutupad ng Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ay nagbibigay ng protekyon laban sa diskriminasyon at panggigipit sa pabahay. Kung sa palagay mo ay biktima ka ng diskriminasyon at panggigipit, tumawag sa DFEH sa 800-884-1684 o sa www.dfeh.ca.gov.

Ang pagsali sa, o ang pondong nilaan sa programang tulong sa paupa ay hindi makakaapekto sa iba pang pampublikong tulong o pakinabang nakalaan sa aplikante.

Kailangan ng tulong? Humanap ng samahan sa komunidad na makakatulong na mag-apply

Alamin kung ikaw ay karapat-dapat para sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA o iba pang programa ng kaluwagan sa upang malapit sa inyo kung pipindutin ngayon ang butong “Bagong Aplikasyon.”

Emergency Rental Assistance Program