Cần trợ giúp đóng tiền nhà quá hạn?

Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do COVID-19 của California cung cấp hỗ trợ tài chính chi trả tiền nhà quá hạn cho người thuê nhà và chủ nhà cho thuê đủ điều kiện đã bị ảnh hưởng của COVID-19.

Cả chủ nhà cho thuê lẫn người thuê nhà đều có thể nộp đơn xin hỗ trợ.

Tùy theo địa chỉ nhà thuê/cho thuê của mình, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình địa phương. Hãy nộp đơn ngay để xác định chương trình nào phù hợp với quý vị.

Đã nộp đơn?

Kiểm tra tình trạng đơn đã nộp của quý vị, hoặc quay trở lại đơn đang làmquý vị đã bắt đầu điền đơn nhưng chưa hoàn tất.

Nếu quý vị đã nộp đơn xin Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do COVID-19, vui lòng KHÔNG nộp đơn lại. Việc này sẽ làm chậm quá trình duyệt đơn. Để yêu cầu thêm hỗ trợ, hãy gọi cho Tổng đài của Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do COVID-19 theo số 833-430-2122.

Quý vị là chủ nhà cho thuê, người thuê nhà hoặc toà án đang tìm cách xác nhận một đơn ghi danh? Hãy gọi cho Tổng đài Chương trình Trợ giúp Thuê Nhà trong dịch COVID-19 tại số 833-430-2122


Có câu hỏi?

Để biết thêm thông tin, bao gồm điều kiện và hỗ trợ làm đơn, hãy gọi cho Tổng đài của Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong dịch CA COVID-19 tại 833-430-2122.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hoặc để nhận được trợ giúp xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, giúp quý vị điền đơn, hoặc để tải lên mạng các giấy tờ cần thiết, lấy hẹn với một tổ chức gần nhà quý vị, hãy gọi 833-687-0967.

Để biết thêm thông tin về điều kiện tham gia chương trình, mẫu đơn ghi danh bản in hoặc những thông tin khác của chương trình, Hãy xem tại TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH.