Cần hỗ trợ trả tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích ?

Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch CA COVID-19 cung cấp hỗ trợ tài chính chi trả cho các hóa đơn thuê nhà và dịch vụ tiện ích chưa được thanh toán cũng như những hóa đơn trong tương lai cho những người thuê nhà và chủ nhà cho thuê California đủ điều kiện dựa trên thu nhập, là những người đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cả chủ nhà cho thuê lẫn người thuê nhà đều có thể nộp đơn xin hỗ trợ.

Tùy theo địa chỉ nhà thuê/cho thuê của mình, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình địa phương. Hãy nộp đơn ngay để xác định chương trình nào phù hợp với quý vị.

Quý vị đã bắt đầu làm đơn chưa? Hãy bấm vào đây để tiếp tục hoặc theo email mà quý vị đã nhận được khi bắt đầu điền đơn.


Có câu hỏi?

Để biết thêm thông tin, bao gồm điều kiện và hỗ trợ làm đơn, hãy gọi cho Tổng đài của Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong dịch CA COVID-19 tại 833-430-2122.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hoặc để nhận được trợ giúp xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, giúp quý vị điền đơn, hoặc để tải lên mạng các giấy tờ cần thiết, lấy hẹn với một tổ chức gần nhà quý vị, hãy gọi 833-687-0967.

Để biết thêm thông tin về điều kiện tham gia chương trình, mẫu đơn ghi danh bản in hoặc những thông tin khác của chương trình, Hãy xem tại TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH.

Emergency Rental Assistance Program