Narito kami para tumulong!

Ang programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay nagmumula sa komunidad, pinauunlad ng ating mga namumuno, at nag-uugat sa aming pangakong manatiling nasa kanilang bahay ang mga tao. Ang mga samahan sa buong California ay nakatuong tulungan ang mga umuupa at nagpapaupang nasalanta ng COVID-19.

Kami ay nangangakong paglingkuran ang mga tao kung saan sila nakatira, naglalaan ng pantay na pagkamit sa mga mapagkukunan at mapagaan ang paghihirap ng mga taga California. Sa pakikipagtulungan sa mga matatag na samahan, at patuloy napagsisikap na maging magaan ang proseso ng aplikasyon, maglalaan kami ng nakatuon sa tao at makabuluhan sa kulturang patnubay sa mga taga Californiang mas nangangailangan ng tulong sa paluwagan sa upa.


Kung kailangan mo ng tulong sa ibang wika, o para makakuha ng tulong na malaman kung kayo ay karapat-dapat, tulong sa pagpuno ng aplikasyon, o mag-upload ng mga kailangang papeles, magtakda ng appointment sa samahang malapit sa inyo sa pagtawag sa 833-687-0967.

Ang aming kalipunan ng mga “lokal na katuwang” ay nakahandang tumulong sa inyong lugar.

Emergency Rental Assistance Program

MGA LOKAL NA KATUWANG

Ang mga sumusunod na counties ay kalahok sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA at may mga samahang lokal sa inyong lugar na makakatulong sa iyo.

Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
ALAMEDA COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Centro Legal de la Raza 510-437-1554 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
East Bay Asian Local Development Corporation 510-287-5353 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
OCCUR Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Richmond Neighborhood Housing Services, Inc. dba Neighborhood Housing Services, of the East Bay 510-237-6459 ext 1601   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Safe Passages 510-238-3660 Arabic, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Mam (Mayan language) Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
The Unity Council Arabic, Spanish, English, Khmer, Cantonese, Mam (Mayan language) Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
ALPINE COUNTY
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
BUTTE COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
CALAVERAS COUNTY
Sierra HOPE 209-736-6792 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
COLUSA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
CONTRA COSTA COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
East Bay Asian Local Development Corporation Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Monument Impact 925-682-8248 Arabic, Spanish, Farsi, Dari Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Richmond Neighborhood Housing Services, Inc. dba Neighborhood Housing Services, of the East Bay 510-237-6459 ext 1601   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
The Unity Council Arabic, Spanish, English, Khmer, Cantonese, Mam (Mayan language) Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
DEL NORTE COUNTY
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
EL DORADO COUNTY
The Upper Room Dining Hall, Inc.   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
FRESNO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
GLENN COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Glenn County Community Action Department   Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
HUMBOLDT COUNTY
McKinleyville Community Collaborative dba McKinleyville Family Resource Center 707-840-0905 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
IMPERIAL COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Catholic Charities Diocese of San Diego 619-286-1100   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Comite Civico del Valle 760-351-8761 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Imperial Valley LGBT Resource Center, Inc.   Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal,
KRC in Action   Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Neighborhood House of Calexico 760-455-0520 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Spread the Love Charity Imperial Valley   Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
INYO COUNTY
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
KERN COUNTY
Guardians of Love, Inc.   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
KINGS COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
LAKE COUNTY
North Coast Opportunities dba NCO 707-467-3200 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
LASSEN COUNTY
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
LOS ANGELES COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Chinatown Service Center 213-808-1700 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish, Vietnamese Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
City of Bell Gardens 562-806-7654 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
City of Pomona - Neighborhood Services   Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Korean, Spanish, Tagalog, Vietnamese Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Family Promise of the Verdugos 818-847-1547 Armenian, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Glendale Youth Alliance   Armenian, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Guardians of Love, Inc.   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Helpline Youth Counseling, Inc. 562-724-2552 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Housing Rights Center 213-387-8400 ext 1012   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Honorable Services Career Center N/A N/A
Koreatown Immigrant Workers Alliance dba Korean Immigrant Workers Advocates of Southern California 213-738-9050 French, Korean, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Korean American Federation of Los Angeles Korean, Chinese (Mandarin) Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
KRC in Action   Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Los Angeles House of Ruth 323-266-4139 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
PF Bresee Foundation Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Paving the way Foundation Spanish Sa lokal na tanggapan
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Tenemos Que Reclamar Y Unidos Salvar La Tierra—South LA (T.R.U.S.T. South LA) 323-233-4118 Chinese (Cantonese), Korean, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Community Action League (TCAL) 661-382-8225   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Carson   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MADERA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MARIPOSA COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MENDOCINO COUNTY
North Coast Opportunities dba NCO 707-467-3200 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MERCED COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MODOC COUNTY
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MONO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
MONTEREY COUNTY
Santa Cruz County Local Network Partnership (Community Bridges, Community Action Board, Families in Transition, SCC United Way, SCC COPA and Conflict Resolution Center) 800-273-6222 Spanish, Mixteco, Triqui Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
NAPA COUNTY
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
NEVADA COUNTY
AMI Housing, Inc (DBA) 530-878-5088 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KRC in Action   Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
ORANGE COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Families Forward 949-552-2727 Spanish, Vietnamese Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Guardians of Love, Inc.   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Orange County Fair Housing   Spanish, Vietnamese Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
People for Irvine Community Health DBA 2-1-1 Orange County 2-1-1 or 714-288-4007 Lahat ng mga wika Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
PLACER COUNTY
AMI Housing, Inc (DBA) 530-878-5088 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KRC in Action   Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
PLUMAS COUNTY
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
RIVERSIDE COUNTY
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Legal Aid Society of San Bernardino 909-406-5302 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Neighborhood Housing Services of the Inland Empire (NHSIE) 909-884-6891 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SACRAMENTO COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN BENITO
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN BERNARDINO
Family Assistance Program   Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Guardians of Love, Inc.   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Inland Temporary Homes dba Inland Housing Solutions 866-447-7723 Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Legal Aid Society of San Bernardino 909-406-5302 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
LightHouse Social Service Centers   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Neighborhood Housing Services of the Inland Empire (NHSIE) 909-884-6891 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN DIEGO
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Casa Familiar Inc 650-771–4449 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN FRANCISCO
3rd Street Youth Center & Clinic 415-571-7062 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Chinatown Community Development Center 415-984-2749 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin) Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Homeownership San Francisco 415-202-5464 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Khmer, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mission Economic Development Agency 415-282-3334 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Tenderloin Housing Clinic 415-983-3970 Hindi, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN JOAQUIN COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN LUIS OBISPO COUNTY
5Cities Homeless Coalition 805-574-1638 Spanish, Mixteco, Zapoteco Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 San Luis Obispo 805-549-8989   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
The Salvation Army San Luis Obispo County 805-544-2401 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SAN MATEO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Nuestra Casa de East Palo Alto 650-771-4449 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Samaritan House 650-798-4820 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SANTA BARBARA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 Santa Barbara 805-688-1905   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mixteco Indigena Community Organizing Project 805-483-1166 Spanish, Mixteco, Zapoteco, Purepecha Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Ventura County Community Development Corporation 805-273-7800 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SANTA CLARA COUNTY
Catholic Charities of Santa Clara County 408-273-7478 Spanish, Vietnamese Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Project Sentinel 408-720-9888 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SANTA CRUZ
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Santa Cruz County Local Network Partnership (Community Bridges, Community Action Board, Families in Transition, SCC United Way, SCC COPA and Conflict Resolution Center) 800-273-6222 Spanish, Mixteco, Triqui Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 Santa Cruz 831-713-4111   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SHASTA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SIERRA COUNTY
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point   Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SISKIYOU COUNTY
Great Northern Services (GNS) 530-938-4115 ext 120 Hmong, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SOLANO COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Action North Bay 707-427-1148 Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SONOMA COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
SUTTER COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Yuba Sutter Corps Community Center 530-216-4530 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
TEHAMA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
TOULUMNE COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
TRINITY COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Human Response Network 530-623-2024 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
TULARE COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
VENTURA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Housing Rights Center 213-387-8400 ext 1012   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Interface Children & Family Services dba 211 Ventura 805-531-3099   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services Spanish Telepono
Mixteco Indigena Community Organizing Project 805-483-1166 Spanish, Mixteco, Zapoteco, Purepecha Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Westminster Free Clinic 805-914-7975 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Ventura County Community Development Corporation 805-273-7800 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
YOLO COUNTY
Empower Yolo 530-661-6336 Chinese (Mandarin), Hindi, Punjabi, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Yolo County Children's Alliance 916-572-0560 Hindi, Persian, Punjabi, Russian, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Phone Number Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
YUBA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Yuba Sutter Corps Community Center 530-216-4530 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload