Câu hỏi Thường gặp về Bảo vệ Người thuê nhà Khỏi bị Trục xuất

Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Ảnh hưởng của COVID-19 vẫn có sẵn. Nó chi trả 100% tiền thuê nhà và các tiện ích. Không có thời hạn cuối cùng, nhưng những người thuê nhà và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cần trợ giúp về tiền thuê nhà nên nộp đơn ngay lập tức, trước khi chương trình hết tiền tài trợ.

Những người thuê nhà hội đủ điều kiện tiếp tục được nhận các biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất đặc biệt theo luật tiểu bang bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến cuối tháng 3 năm 2022. Hãy nộp đơn xin hỗ trợ thuê nhà thông qua Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Dịch COVID-19 của California có thể ngăn chặn việc bị trục xuất.

Tôi vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà chứ?

Đúng vậy! Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Ảnh hưởng của COVID-19 vẫn đang nhận đơn của những người thuê nhà và chủ nhà hội đủ điều kiện đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cần trợ giúp về tiền thuê nhà chưa thanh toán.

Chủ nhà nên làm việc với người thuê nhà của mình để nộp đơn xin hỗ trợ của chương trình và được hoàn trả 100% tiền thuê nhà chưa thanh toán kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chương trình này miễn phí và hiện không có thời hạn, nhưng vì nguồn tài chính sẽ hết, những người thuê nhà nên nộp đơn càng sớm càng tốt nếu họ biết rằng mình có thể gặp khó khăn trong việc trang trải tiền thuê nhà và tiện ích còn nợ hoặc sắp tới.

Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất ở California thay đổi vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Điều gì đang xảy ra?

Người thuê nhà tiếp tục nhận được những biện pháp bảo vệ đặc biệt theo luật tiểu bang và được hỗ trợ cho thuê nhà thông qua chương trình Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Dịch COVID-19 hiện vẫn có sẵn.

Nếu quý vị có tiền thuê nhà chưa trả hay đang gặp khó khăn để trả tiền thuê nhà sắp đến hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, hãy nộp đơn tại housingiskey.com sớm nhất có thể. Đừng chậm trễ!

Hãy liên lạc với chủ nhà ngay nếu quý vị có ý định xin hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc đã nộp đơn. Nếu quý vị nhận được bất kỳ giấy thông báo trục xuất nào (các văn bản có các từ như “giấy triệu tập” hoặc “đơn khiếu nại” hoặc “chiếm giữ bất hợp pháp”), quý vị nên ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp về pháp lý. Trong nhiều trường hợp, việc trả lời các giấy tờ về trục xuất trong vòng 5 (năm) ngày có thể giúp trì hoãn hoặc ngăn chặn việc bị trục xuất của quý vị.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, nếu quý vị vẫn tiếp tục gặp khó khăn về tài chính và nhận được thông báo "Trả tiền hay Trục xuất" (thông báo từ chủ nhà cho quý vị một khoảng thời gian nhất định để trả số tiền thuê nhà chưa thanh toán mà quý vị nợ, nếu không trả thì quý vị phải chuyển đi) đối với tiền thuê chưa thanh toán trong đại dịch COVID-19, các biện pháp bảo vệ có sẵn:

  • Nếu thông báo cho thuê đến hạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, hãy ký tên và đưa cho chủ nhà của quý vị tờ khai về tình trạng kiệt quệ tài chính liên quan đến COVID-19 trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo "Trả tiền hay Trục xuất".
  • Trong mọi trường hợp, chủ nhà của quý vị PHẢI nộp đơn tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Dịch COVID-19 của California trước khi họ có thể tiến hành vụ kiện trục xuất đối với quý vị.
  • Nếu quý vị nộp đơn tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo “trả tiền hay trục xuất”, hoặc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Ảnh hưởng của COVID-19 mà chủ nhà đã nộp đơn thay mặt quý vị, quý vị có thể ngăn việc bị trục xuất trong khi đơn của quý vị được xử lý.

Tôi đã nhận được thông báo trục xuất, tôi có thể thực hiện những bước nào?

Để trì hoãn hoặc ngăn chặn việc bị trục xuất, người thuê nhà nên nộp đơn tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Dịch COVID-19 của California trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi được chương trình thông báo rằng chủ nhà của mình đã bắt đầu nộp đơn.

  • Nếu cả người thuê và chủ nhà đều kịp thời nộp đơn đã điền đầy đủ thông tin chính xác và tất cả các thủ tục giấy tờ được yêu cầu, cả hai bên sẽ được thông báo rằng đơn đã hoàn tất và tòa án sẽ không ra lệnh triệu tập cho đến khi chương trình đưa ra quyết định về đơn.
  • Nếu người thuê nhà không nộp đơn đã hoàn chỉnh trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chương trình thông báo thì tòa án có thể tiến hành vụ kiện trục xuất.
  • Nếu người thuê được coi là không hội đủ điều kiện, đơn của họ sẽ bị từ chối và tòa án có thể tiến hành vụ kiện trục xuất đối với họ.

Tôi không có khả năng trả tiền thuê nhà, tôi có thể làm gì để được bảo vệ khỏi bị trục xuất ra khỏi nhà?

Nộp đơn xin tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Dịch COVID-19 của California.

Nguồn lực Hỗ trợ: