CÁC NGUỒN HỖ TRỢ

Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch COVID-19 cam kết giúp cho các cá nhân và hộ gia đình được an cư khắp tiểu bang California. Các nguồn hỗ trợ sau có thể giúp chủ nhà cho thuê và người thuê nhà trả lời các câu hỏi về điều kiện tham gia chương trình và quy trình làm đơn.

Các nguồn hỗ trợ cho Người Thuê Nhà/Chủ nhà cho thuê


Các câu hỏi thường gặp

Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California hỗ trợ những người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện bằng cách giúp họ chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích, và các khoản cần thanh toán quá hạn cũng như các khoản thanh toán trong tương lai, để giảm thiểu tình trạng bất ổn về nhà ở, giúp người thuê nhà không bị trục xuất và giúp người dân California vượt qua những khó khăn về mặt tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra

Chương trình này hướng tới những người thuê nhà có thu nhập thấp và chủ nhà của họ.

Người thuê nhà: Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, có thu nhập đủ điều kiện (tiểu bang sẽ tính thu nhập khi quý vị ghi danh) và đang nợ tiền thuê nhà hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích, hoặc cần trợ giúp chi trả tiền thuê nhà hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích trong tương lai, quý vị có thể ghi danh tham gia Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California.

Chủ nhà: Nếu quý vị có những người thuê nhà đang nợ tiền thuê nhà và quý vị cần hỗ trợ tài chính để bù đắp cho khoản thu nhập bị mất này, quý vị có thể tham gia Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California với điều kiện:

  • Hộ gia đình của người thuê nhà của quý vị đủ điều kiện về mặt thu nhập (tiểu bang sẽ tính thu nhập khi họ ghi danh).
  • Tất cả các khoản tiền quý vị nhận được phải được sử dụng để bù cho khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán của người thuê nhà. Khung thời gian đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.
  • (Những) người thuê nhà của quý vị cần thực hiện các bước để xác minh rằng họ đủ điều kiện tham gia chương trình và ký vào đơn ghi danh. Họ sẽ được thông báo sau khi đơn ghi danh của quý vị được gửi và sẽ được yêu cầu gửi thông tin cần thiết của họ.

Tiểu bang bắt đầu nhận đơn ghi danh tham gia Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và sẽ tiếp tục nhận đơn cho đến khi quỹ trợ cấp được phân phát hết. Nếu quý vị sống ở một thành phố hoặc quận lớn với dân số trên 200.000, chính quyền địa phương của quý vị có thể đã nhận được hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ liên bang và có khả năng đang điều hành chương trình địa phương của riêng mình và có thể có khung thời gian ghi danh khác. Ghi danh ngay hôm nay để xem quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào.

Các tổ chức cộng đồng hoạt động trên khắp tiểu bang có thể sắp xếp các cuộc gặp an toàn (có thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID) qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tổ chức đó tại đây hoặc gọi đến số 833-687-0967 để tìm hiểu thêm.

Đơn ghi danh sẽ được tiếp nhận liên tục, mặc dù người ghi danh được khuyến khích nộp đơn càng sớm càng tốt. Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California không phục vụ trên cơ sở ai đến trước thì được phục vụ trước. Để đảm bảo rằng những người khó khăn nhất nhận được hỗ trợ, trước tiên, tiểu bang sẽ xem xét và cam kết trợ cấp cho những người ghi danh đủ điều kiện, xét về mặt thu nhập và những người có nguy cơ bị trục xuất cao nhất.

Những người thuê nhà đủ điều kiện cũng có thể được hỗ trợ chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích quá hạn thanh toán. Các hóa đơn dịch vụ tiện ích quá hạn lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ được hỗ trợ chi trả trong vòng tối đa 12 tháng. có thể được hỗ trợ thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích và chi phí năng lượng hộ gia đình nếu những chi phí đó không được chủ nhà đài thọ và những chi phí đó được lập hóa đơn riêng biệt như điện, ga, thoát nước, dọn rác và chi phí năng lượng, chẳng hạn như xăng dầu. Dịch vụ Internet cũng là một chi phí đủ điều kiện được hỗ trợ

Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ tiện ích và chi phí năng lượng gia đình phải có hóa đơn, chứng từ hoặc bằng chứng thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ tiện ích hoặc dịch vụ năng lượng hộ gia đình. Các chi phí dịch vụ tiện ích và chi phí năng lượng hộ gia đình do chủ nhà đài thọ sẽ được tính là tiền thuê nhà. Các khoản hỗ trợ chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích sẽ được thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ tiện ích dựa trên thông tin hóa đơn tiện ích được cung cấp

Chủ nhà được khuyến khích nộp đơn ghi danh vào chương trình của tiểu bang thông qua trang web housingiskey.com. Sau khi đơn ghi danh của chủ nhà được gửi, hệ thống sẽ gửi một email đến (những) người thuê nhà và yêu cầu họ bắt đầu điền đơn ghi danh và cung cấp giấy tờ để xác định danh tính, nơi cư trú, thu nhập và bất kỳ nhu cầu hỗ trợ chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích nào mà chưa được nêu trong đơn ghi danh chủ nhà. Nếu người thuê nhà không có địa chỉ email, đại diện tổng đài của chương trình sẽ liên hệ với họ. Người thuê nhà cũng có thể nộp đơn mà không cần sự hỗ trợ của chủ nhà, trong trường hợp đó, chủ nhà sẽ được thông báo và được yêu cầu ký duyệt và tham gia vào quá trình ghi danh của người thuê nhà. Ngay cả khi người thuê nhà chọn nộp đơn ghi danh hỗ trợ một cách trực tiếp, tiểu bang vẫn sẽ cố gắng thanh toán tiền cho chủ nhà trước.

Sau khi đơn ghi danh được gửi đi, người nộp đơn có thể theo dõi tình trạng đơn ghi danh của họ bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Neighbourly tại đây hoặc bằng cách gọi cho đại diện của chương trình theo số 833-430-2122 (miễn phí) từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hàng ngày. Người ghi danh sẽ được đại diện chương trình tự động liên hệ sau khi đơn ghi danh của họ được xem xét, hoặc nếu đơn ghi danh bị phát hiện thiếu các giấy tờ bắt buộc.

Có. Chủ nhà, người thuê nhà và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiện ích sẽ tự động được thông báo về việc thanh toán qua email sau khi người thuê nhà, chủ nhà và yêu cầu thanh toán đã được xác định đủ điều kiện và việc tính toán thanh toán đã được hoàn thành và xác minh bởi đội ngũ thanh toán. Người ghi danh cũng có thể kiểm tra tình trạng đơn ghi danh của mình bất kỳ lúc nào thông qua cổng ứng dụng trực tuyến tại HousingIsKey.com, hoặc bằng cách gọi cho đại diện của chương trình theo số 833-430-2122 (miễn phí) từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối hàng ngày theo giờ Thái Bình Dương. Báo cáo trạng thái sẽ cho biết liệu thanh toán đã được thực hiện hay chưa và được thực hiện khi nào.

Nếu chủ nhà đồng ý tham gia chương trình này, việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp cho chủ nhà thay mặt cho hộ gia đình thuê nhà đủ điều kiện. Nếu chủ nhà từ chối tham gia, việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp cho người thuê nhà. Quy tắc trên cũng được áp dụng cho các khoản thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích mà người thuê nhà nợ chủ nhà theo yêu cầu của hợp đồng thuê nhà.

Người ghi danh sẽ không cần khai về tình trạng nhập cư của mình, cũng như không phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch.


Các nguồn hỗ trợ dành cho Đối tác Địa phương

Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác phi lợi nhuận trong cộng đồng, các đối tác thuộc bộ lạc có khả năng cung cấp hỗ trợ tại địa phương, hỗ trợ tại chỗ và hỗ trợ ngôn ngữ cho cư dân, giúp họ tiếp cận được Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch COVID-19 của California.

Nếu quý vị quan tâm, hãy bấm vào đây để điền đơn với Liên minh Hành động Hỗ trợ Địa phương (LISC).

Các thông tin dành cho Đối tác Địa phương Tiềm năng

Emergency Rental Assistance Program