CÁC NGUỒN HỖ TRỢ

Nếu bạn cần hỗ trợ về ngôn ngữ và hoàn thành nhiệm vụ được giao và đăng tải thủ tục giấy tờ, bạn có thể sắp xếp một cuộc hẹn với đối tác địa phương bằng cách gọi vào số: 833-687-0967.

Chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 tại California sẽ tiếp tục giúp những người California đủ điều kiện có nguy cơ bị trục xuất để họ đăng ký nhận tiền thanh toán chi phí thuê nhà các tiện ích cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Các biện pháp bảo vệ trục xuất trên toàn tiểu bang cũng được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6.

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Dịch COVID-19 tại CA không còn chấp nhận đơn đăng ký mới nữa. Bấm vào đây để xem nếu có kế hoạch địa phương trong khu vực của bạn.

Các nguồn hỗ trợ cho Người Thuê Nhà/Chủ nhà cho thuê


Các câu hỏi thường gặp

Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà CA COVID-19 là một chương trình khẩn cấp nhằm mục đích giúp những người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện bằng cách cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính để họ trả tiền thuê nhà và các tiện ích cần thiết, đồng thời ngăn ngừa tình trạng bất ổn về nhà ở, khả năng bị trục xuất ra khỏi nhà và khó khăn về tài chính gây ra bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19.

Chương trình nhắm mục tiêu đến những người thuê nhà có thu nhập thấp và chủ nhà của họ.

Theo SB 115, cổng thông tin đăng ký chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19 tại California.sẽ kết thúc sau ngày 31 tháng 3 năm 2022. Chương trình sẽ tiếp tục xem xét và xử lý tài trợ cho tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện.   

Nếu bạn gửi đơn đăng ký của mình trước ngày 31 tháng 3, bạn sẽ có thể truy cập đơn đăng ký của mình để kiểm tra trạng thái, phản hồi các công việc và cung cấp thông tin bổ sung do người quản lý hồ sơ của bạn yêu cầu. 

Đạo Luật Hội Đồng 2179 kéo dài các biện pháp bảo vệ trục xuất của tiểu bang đối với những người thuê nhà bị ảnh hưởng về tài chính do COVID-19 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, mở rộng dựa trên các biện pháp bảo vệ được nêu ra trong Bộ Luật Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 tại California và Bộ Luật Thu Hồi Nhà Ở Cho Thuê Trong Dịch COVID-19.

Mặc dù chúng tôi biết hỗ trợ tiền thuê nhà là một vấn đề cấp bách đối với tất cả những người nộp đơn, nhưng Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà CA COVID-19 được xét duyệt trên cơ sở thứ tự nộp đơn của người đăng ký. Để đảm bảo rằng những người đang cần nhất nhận được hỗ trợ, trước tiên tiểu bang sẽ xem xét và cam kết tài trợ cho những người nộp đơn có đủ điều kiện về thu nhập và những người có nguy cơ bị trục xuất khỏi nhà thuê cao nhất. Để có được các đơn đăng ký nổi bật và gửi sớm tới chương trình Cứu trợ Tiền thuê CA COVID-19, điều quan trọng là người nộp đơn cần hành động nhanh chóng nhất có thể để hoàn thành đơn và trả lời tất cả các hành động hoặc phản hồi nào được yêu cầu.

Để đảm bảo tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện đều nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà, Thống đốc Newsom đã ký Dự luật 115 của Thượng viện, dự luật này sẽ cung cấp nguồn tài trợ tạm thời của tiểu bang để bổ sung vào nguồn tài trợ liên bang tùy thuộc vào việc phân bổ các khoản tiền chưa sử dụng đang chờ xử lý của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Dịch COVID-19 tại California đang làm việc nhanh nhất có thể để hỗ trợ những người nộp đơn và dự kiến tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tài trợ trước hạn chót là ngày 30 tháng 6, 2022 .  

Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà CA COVID-19 đã kết nối trực tiếp với các tổ chức trợ giúp pháp lý trên toàn tiểu bang và sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối cho những người nộp đơn muốn tiếp cận trợ giúp pháp lý. Các ứng viên cần trợ giúp pháp lý, không nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà đến cổng thông tin trước ngày 31 tháng 3 được khuyến khích truy cập trang web lawhelpca.org.

Emergency Rental Assistance Program