Nguồn hỗ trợ

Chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Dịch COVID-19 tại CA cam kết giữ cho các cá nhân và gia đình có nhà ở trên khắp tiểu bang California. Các nguồn hỗ trợ sau đây có thể giúp chủ nhà và người thuê nhà đang trong quá trình đăng ký.

Xin nhớ: Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Dịch COVID-19 tại CA không còn chấp nhận đơn đăng ký mới nữa.

Nếu quý vị vẫn còn đơn đăng ký hoặc khiếu nại với chương trình, một thành viên trong Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương (Local Partner Network, LPN) của chúng tôi có thể sẽ liên hệ để cố gắng hỗ trợ quý vị hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Mặc dù các tổ chức LPN có thể hoạt động ở các quận cụ thể, nhưng họ có thể cung cấp hỗ trợ từ xa cho những người đăng ký trên toàn tiểu bang. Nếu không chắc chắn về việc ai có thể đang gọi cho quý vị từ LPN thay mặt chương trình, quý vị có thể xác minh tổ chức của họ bằng cách xem danh sách đối tác của chúng tôi tại đây.

Nếu cần hỗ trợ về ngôn ngữ, giúp hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định hoặc hỗ trợ việc tải giấy tờ lên, quý vị có thể lên lịch hẹn với một tổ chức gần quý vị bằng cách gọi đến số sau: 833-687-0967.


Các câu hỏi thường gặp

Emergency Rental Assistance Program