Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch A COVID-19 của California

Cho dù là một vấn đề liên quan đến sức khỏe hay một khó khăn nghiêm trọng về tài chính, COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong khi tiểu bang của chúng ta đang tiếp tục phục hồi, chúng tôi cam kết đảm bảo các gia đình đều có chỗ ở và chúng tôi cũng hiểu rằng người thuê nhà và chủ nhà cho thuê ở California đã có quá nhiều thứ phải lo toan. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tiền thuê nhà sẽ không nằm trong danh sách những điều lo lắng đó.

Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California sẽ giúp các hộ gia đình đủ điều kiện trả tiền thuê nhà, cho cả các khoản thanh toán đã quá hạn và trong tương lai. Đạo Luật về Ngân Sách Hợp Nhất năm 2021 của liên bang cung cấp các luật bảo vệ người thuê nhà (người mướn nhà) và ngân sách để hỗ trợ chương trình này và đã được Thống đốc Newsom ký vào tháng Một năm 2021.

Tùy theo địa chỉ nhà thuê/hoặc cho thuê của mình, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình địa phương. Hãy nộp đơn ngay để xác định chương trình nào phù hợp với quý vị.

Kiểm tra tình trạng đơn đã nộp của quý vị, hoặc quay trở lại đơn đang làm quý vị đã bắt đầu điền đơn nhưng chưa hoàn tất.

Quý vị là chủ nhà cho thuê, người thuê nhà hoặc toà án đang tìm cách xác nhận một đơn ghi danh? Hãy gọi cho Tổng đài Chương trình Trợ giúp Thuê Nhà trong dịch COVID-19 tại số 833-430-2122

Emergency Rental Assistance Program

Các điểm nổi bật của chương trình

 • Có hỗ trợ tài chính miễn phí cho những người thuê nhà và chủ nhà cho thuê, những người cần trợ giúp chi trả các hóa đơn tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa được thanh toán hoặc hóa đơn trong tương lai.
 • Cả chủ nhà cho thuê và người thuê nhà đều được khuyến khích nộp đơn.
 • Những người nộp đơn đủ điều kiện dựa trên thu nhập có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bất kể tình trạng nhập cư hay quốc tịch và sẽ không bị yêu cầu cung cấp bằng chứng về quốc tịch.
 • Hỗ trợ của Chương trình không được xem là thu nhập (đối với người thuê nhà) và sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện tham gia các chương trình trợ cấp phúc lợi khác của tiểu bang, như CalFresh hoặc CalWORKS.
 • Tất cả các thông tin được bảo mật và không được chia sẻ.
 • Các đơn ghi danh sẽ được nhận tiếp tục. Ưu tiên hỗ trợ sẽ dành cho các hộ gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập và có nguye cơ bị trục xuất cao nhất.
 • Khi đơn ghi danh đã được xem xét xong, cả chủ nhà cho thuê và người thuê nhà sẽ được thông báo các bước tiếp theo.

Chi tiết của Chương Trình

Ai có thể ghi danh ?

 • Chủ nhà cho thuê
 • Người thuê nhà

Được hỗ trợ những gì?

Tiền Thuê Nhà Chưa Thanh Toán

Chủ nhà tham gia chương trình Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California có thể được hoàn trả tiền thuê nhà chưa thanh toán của một người thuê nhà đủ điều kiện.

Những người thuê nhà đủ điều kiện mà có chủ nhà chọn không tham gia chương trình có thể tự ghi danh và nhận hỗ trợ tiền thuê nhà còn nợ.

Tiền Thuê Nhà Trong Tương Lai

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình cũng có thể nhận được hỗ trợ tài chính để chi trả tiền thuê nhà hàng tháng trong tương lai.

Hỗ Trợ Chi Trả Hóa Đơn Dịch Vụ Tiện Ích

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình cũng có thể nhận được hỗ trợ chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán; được hỗ trợ chi trả 100%, và sẽ được thanh toán trực tiếp cho bên công ty cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu là gì ?

Người thuê nhà: Nếu quý vị đã bị ảnh hưởng do Dịch COVID-19, đủ điều kiện dựa trên thu nhập (tiểu bang sẽ tính khi quý vị nộp đơn) và tiền thuê nhà hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán hay cần được trợ giúp trong tương lai, quý vị có thể nộp đơn ghi danh Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch COVID-19 của California.

Chủ nhà: Nếu quý vị có người thuê nhà đã trễ hạn thanh toán tiền thuê nhà của họ và cần hỗ trợ tài chánh để trợ giúp khoản thu nhập bị hao hụt, quý vị có thể nộp tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch COVID-19, trong trường hợp:

 • Hộ gia đình của người thuê nhà đủ điều kiện dựa trên thu nhập (tiểu bang sẽ tính khi họ nộp đơn)
 • Tất cả các thanh toán mà quý vị nhận được phải được tính vào khoản tiền thuê nhà quá hạn của người thuê nhà. Thời gian đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính được tính kể từ ngày 1 tháng Tư năm 2020.
 • (Những) Người thuê nhà của quý vị phải thực hiện các bước xác nhận điều kiện theo yêu cầu và ký đơn. Họ sẽ nhận được thông báo khi đơn của quý vị được nộp và sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin cần thiết của họ.

Những người nộp đơn đủ điều kiện theo thu nhập có thể đủ điều kiện bất kể tình trạng nhập cư và sẽ không bị yêu cầu phải trình bằng chứng quốc tịch.

Quý vị cần giấy tờ nào?

Nếu quý vị có các giấy tờ sau đây, quá trình nộp đơn của quý vị sẽ được hoàn tất nhanh chóng hơn.

Người thuê nhà:

MỘT trong các giấy tờ sau

 • Hồ sơ khai thuế năm 2020
 • Mẫu 2020 W2 và 1099G nếu quý vị thất nghiệp
 • Chi phiếu lãnh lương hiện tại
 • Bằng chứng có tham gia chương trình phụ cấp của tiểu bang hoặc liên bang như CalFresh hoặc CalWORKS (ưu tiên các thư thông báo được chấp thuận hoặc gia hạn phúc lợi)

– NẾU QUÝ VỊ ĐANG NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI TRẢ HÓA ĐƠN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

 • Các hóa đơn hoặc bản kê các dịch vụ tiện ích chưa được thanh toán, nước, rác và hóa đơn internet sau ngày 1 tháng Tư năm 2020

Hỗ trợ cho người thuê nhà thông qua chương trình này KHÔNG được tính là thu nhập.

Chủ nhà:

TẤT CẢ các giấy tờ sau

 • Hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê nhà mà có tên người thuê, địa chỉ cư trú và thời hạn đóng tiền thuê nhà hàng tháng
 • Sổ cái ghi chép thu nhập từ nhà cho thuê hoặc các bản kê cho thấy khoản tiền cho thuê nhà chưa được thanh toán từ ngày 1 tháng Tư năm 2020.
 • Biểu đơn W-8 hoặc W-9 (để khai thuế)

Nếu quý vị có từ 10 người thuê nhà trở lên và muốn tải thông tin của tất cả mọi người lên một lượt khi quý vị nộp đơn, vui lòng điền vào biểu đơn này.

Hỗ trợ được thanh toán trực tiếp cho chủ nhà cho thuê trong chương trình này ĐƯỢC TÍNH là thu nhập.

Không có các giấy tờ được đề cập như trên?

Đừng lo lắng! Quý vị vẫn có thể nộp đơn. Phần lớn thông tin có thể được xác nhận trên đơn, quý vị sẽ chỉ cần cung cấp bằng chứng của giấy tờ tùy thân.

Sẵn sàng để nộp đơn?

Kiểm tra tình trạng đơn đã nộp của quý vị, hoặc quay trở lại đơn đang làm quý vị đã bắt đầu điền đơn nhưng chưa hoàn tất.

Quý vị là chủ nhà cho thuê, người thuê nhà hoặc toà án đang tìm cách xác nhận một đơn ghi danh? Hãy gọi cho Tổng đài Chương trình Trợ giúp Thuê Nhà trong dịch COVID-19 tại số 833-430-2122


Có câu hỏi?

Để biết thêm thông tin, bao gồm điều kiện và hỗ trợ làm đơn, hãy gọi cho Tổng đài của Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong dịch CA COVID-19 tại 833-430-2122.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hoặc để nhận được trợ giúp xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, giúp quý vị điền đơn, hoặc để tải lên mạng các giấy tờ cần thiết, lấy hẹn với một tổ chức gần nhà quý vị, hãy gọi 833-687-0967.

Để biết thêm thông tin về điều kiện tham gia chương trình, mẫu đơn ghi danh bản in hoặc những thông tin khác của chương trình, Hãy xem tại Nguồn hỗ trợ.