Cần trợ giúp chi trả tiền thuê nhà chưa thanh toán?

Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California được thiết kế để hỗ trợ những người dân California có thu nhập thấp chi trả tiền thuê nhà chưa thanh toán cho chủ nhà của họ. Nguồn vốn cho chương trình này đến từ khoản hỗ trợ tiền thuê nhà của liên bang trị giá 2,6 tỷ đô-la.


Ai có thể ghi danh?

 • Chủ nhà cho thuê
 • Người thuê nhà

Chương trình hoạt động như thế nào?

Tiền thuê nhà chưa thanh toán

Chủ nhà tham gia chương trình Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California có thể được hoàn trả 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán của người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, nếu chủ nhà đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán còn lại trong khoảng thời gian cụ thể đó.

Những người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình mà có chủ nhà chọn không tham gia chương trình có thể tự ghi danh và nhận 25% tiền thuê nhà chưa thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Chi trả 25% này trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 có thể giúp quý vịkhông phải rời khỏi nhà của mình dựa trên quy định của các biện pháp bảo vệ trục xuất mở rộng trong SB 91.

Tiền thuê nhà trong tương lai

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình cũng có thể nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trong tương lai với số tiền tương đương với 25% tiền thuê nhà hàng tháng của họ. Cùng với khoản hỗ trợ tiền thuê nhà chưa thanh toán, khoản hỗ trợ trong tương lai sẽ giúp người thuê nhà không phải rời khỏi nhà sau khi các biện pháp bảo vệ trục xuất trong SB 91 hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Hỗ trợ chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình cũng có thể nhận được hỗ trợ chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán cũng như được hỗ trợ chi trả các hóa đơn trong tương lai. Các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021 sẽ được bồi hoàn 100%, tối đa đến 12 tháng.

Các đơn ghi danh phải bao gồm tất cả các thông tin bắt buộc, cùng với các tài liệu xác minh cần thiết. Khi đơn ghi danh đã được xem xét, cả chủ nhà và người thuê nhà sẽ được thông báo về tình trạng của đơn ghi danh.

Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California sẽ không hoạt động dựa trên cơ sở ai nộp đơn trước thì được phục vụ trước. Các đơn xin tham gia sẽ được tiếp nhận khi chương trình còn đang diễn ra. Đối với tất cả các đơn xin tham gia đã nộp, trước tiên, tiểu bang sẽ xem xét và cam kết hỗ trợ cho những người nộp đơn đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu tiên quyết về thu nhập, tức là có thu nhập bằng hoặc dưới 50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) để đảm bảo những người đang trong tình cảnh khó khăn nhất nhận được hỗ trợ kịp thời.

Tôi có thể làm gì để tham gia chương trình?

 1. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để nộp đơn hay không
 2. Thu thập các thủ tục giấy tờ/thông tin quý vị cần để nộp đơn
 3. Theo dõi trang web này để nắm được thông tin mới nhất

Chủ nhà

Tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình không?

Nếu quý vị là chủ nhà cho thuê có một hoặc nhiều người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình, quý vị có thể ghi danh để được hoàn lại 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán của mỗi người thuê đủ điều kiện tham gia chương trình trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 nếu quý vị đồng ý miễn 20% còn lại của tiền thuê chưa thanh toán cho khoảng thời gian cụ thể đó.

Quý vị cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Tất cả các khoản thanh toán phải được sử dụng để chi trả tiền thuê chưa thanh toán của người thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021
 2. Người thuê nhà của quý vị phải thực hiện các bước để xác minh rằng họ đủ điều kiện tham gia chương trình và ký vào đơn ghi danh
 3. Thu nhập hộ gia đình của người thuê nhà phải bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Trước khi ghi danh, quý vị sẽ cần*:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản
 • Giấy thế chấp
 • Sao kê thuế bất động sản
 • Bản sao của Sao kê bảo hiểm bất động sản
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê nhà mà có tên người thuê, địa chỉ cư trú và thời hạn đóng tiền thuê nhà hàng tháng.

Nếu quý vị có 10 người thuê nhà trở lên và muốn tải lên thông tin cho tất cả những người thuê nhà đó cùng một lúc khi quý vị ghi danh, vui lòng điền vào mẫu đơn này.

Các đạo luật do Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (DFEH) ban hành sẽ bảo vệ quý vị khỏi sự phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp liên quan đến nhà ở. Nếu quý vị cho rằng mình là nạn nhân của hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với DFEH theo số 800-884-1684 hoặc www.dfeh.ca.gov.

Việc tham gia vào chương trình, và hỗ trợ thông qua chương trình giúp thuê nhà sẽ không ảnh hưởng đến các trợ cấp phúc lợi xã hội khác của tiểu bang hoặc liên bang hoặc các phúc lợi khác mà người ghi danh được hưởng.

Cần trợ giúp? Tìm một tổ chức trong cộng đồng của tôi để có thể giúp tôi ghi danh.

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California hay chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khác gần nơi quý vị sinh sống hay không bằng cách nhấp vào nút “Đơn ghi danh mới” ngay bây giờ.


Người thuê nhà

Tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình không?

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình có thể ghi danh cho chủ nhà để chủ nhà được bồi hoàn 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán cho mỗi người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.Chủ nhà cũng phải đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán còn lại trong khoảng thời gian cụ thể đó.

Người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình mà chủ nhà cho thuê chọn không tham gia chương trình có thể nhận được 25% tiền thuê nhà chưa thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Nếu một hoặc nhiều cá nhân trong hộ gia đình của quý vị đáp ứng tất cả những điều sau đây, quý vị sẽ đủ điều kiện để ghi danh:

 1. Đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập hộ gia đình, phát sinh nhiều chi phí đáng kể, hoặc gặp khó khăn tài chính khác do COVID-19; và
 2. Có nguy cơ gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc bất ổn về nhà ở, có thể bao gồm:
  • có thông báo về tiền nhà hoặc hóa đơn tiện ích quá hạn thanh toán hoặc thông báo trục xuất;
  • điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh; hoặc
  • bất kỳ bằng chứng nào khác về những rủi ro như vậy, như được quy định bởi chương trình
 3. Có thu nhập hộ gia đình không quá 80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI).

Người ghi danh sẽ không cần khai quốc tịch của mình, cũng như không phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch.

Trước khi nộp đơn, quý vị cần:

Bằng chứng về việc mất thu nhập, hoặc phát sinh các chi phí lớn do COVID-19 có thể bao gồm các giấy tờ sau.

 • Tuyên bố về khó khăn tài chính có liên quan đến COVID-19
 • Thư buộc thôi việc của quý vị
 • Phiếu lương gần đây nhất với thông tin của chỗ làm
 • Bằng chứng chỉ ra rằngquý vị đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
 • Bằng chứng chỉ ra rằng trợ cấp thất nghiệp của quý vị đã hết hạn, bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp được cung cấp thông qua Đạo luật CARES
 • Đối với những người tự kinh doanh: hồ sơ thuế, sao kê thu nhập hoặc bằng chứng khác cho thấy bị mất thu nhập
 • Các giấy tờ khác cũng sẽ được xem xét

Các Đạo luật do Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (DFEH) ban hành sẽ bảo vệ quý vị khỏi sự phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp liên quan đến nhà ở. Nếu quý vị cho rằng mình là nạn nhân của hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với DFEH theo số 800-884-1684 hoặc www.dfeh.ca.gov.

Việc tham gia vào chương trình, và hỗ trợ thông qua chương trình giúp thuê nhà sẽ không ảnh hưởng đến các trợ cấp phúc lợi xã hội khác của tiểu bang hoặc liên bang hoặc các phúc lợi khác mà người ghi danh được hưởng.

Cần giúp đỡ? Tìm một tổ chức trong cộng đồng của tôi mà có thể giúp tôi ghi danh..

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California hay chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khác gần nơi quý vị sinh sống hay không bằng cách nhấp vào nút “Đơn ghi danh mới” ngay bây giờ.

Emergency Rental Assistance Program