Thông tin bổ sung

Thông tin sau đây cung cấp các chi tiết bổ sung liên quan đến chương trình Trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19. Nếu quý vị vẫn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng gọi cho Tổng đài của Chương trình Trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của chúng tôi qua số 833-430-2122, hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hoặc tìm tổ chức Mạng lưới Đối tác Địa phương gần quý vị bằng cách gọi đến số 833-687-0967.

Tài liệu về Chương trình Trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19:

Emergency Rental Assistance Program